Algemene Voorwaarden

KONINGVANENGELAND.COM

BEZOEKERSREGLEMENT

Dit bezoekersreglement is van toepassing op de (online en offline) aankoop van een entreebewijs en op het bezoek aan Koning van Engeland, zowel door acceptatie van de toepassing bij online aankoop alsmede door het betreden van Koning van Engeland aanvaardt men de toepasselijkheid van dit reglement. Onder ‚ÄėKoning van Engeland‚Äô worden verstaan: gehele gebouw Koning van Engeland, cinema zalen 1, 2 en 3, brasserie, Theatercaf√©,¬† bioscoopgebouw, de cinemafoyer en de drie entree portalen.

ONLINE AANKOOP ENTREEBEWIJS

Op de website www.koningvanengeland.com kunnen bezoekers online entreekaarten (e-tickets) kopen, waarvoor bezoekers zich eenmalig kosteloos dienen te registreren. Met de verstrekte gegevens wordt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens omgegaan zoals omschreven in de Privacy Verklaring. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste verwerking van een online transactie. Indien het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens tot gevolg heeft dat de e-tickets niet worden ontvangen, is Koning van Engeland niet tot enige vergoeding gehouden.

Betaling van e-tickets kan gedaan worden via onlinebetaalmogelijkheden aangeboden op de website of via betaling aan de kassa in de cinema foyer. Na ontvangst van de online betaling ontvangt de bezoeker een e-ticket per mail dat voorzien is van een unieke barcode. Alle e-tickets zijn eenmalig geldig en zijn slechts geldig voor de aangegeven voorstelling (tijd, zaal en film).

Indien een bezoeker niet binnen 30 minuten na de online aankoop een bevestigingsmail heeft ontvangen kan het zijn dat de bevestigingsmail in de map met ongewenste berichten (spam of junk) zit. Indien de mail hier ook niet tussen staat, kan de bezoeker contact opnemen met Koning van Engeland. zie contactpagina.

E-tickets dienen goed te worden bewaard, bij voorkeur in een mapje om beschadiging door zon, vouwen of anderszins te voorkomen. Beschadigde e-tickets kunnen geweigerd worden, zonder dat Koning van Engeland tot enige vergoeding is gehouden.

Het e-ticket is het entreebewijs tot Koning van Engeland. Bezoekers tonen het e-ticket bij de ingang waar het e-ticket door een medewerker van Koning van Engeland wordt gescand en op juistheid wordt gecontroleerd.

Verzilvering van promoties, kortingsacties, vouchers en/of bioscoopbonnen is niet altijd mogelijk bij de online aankoop van e-tickets. Verzilvering is in bepaalde gevallen slechts, onder de van toepassing zijnde (actie)voorwaarden, mogelijk bij de kassa in de cinema foyer. Op dit moment zijn wij niet aangesloten bij de Nationale Bioscoopbon. We kunnen deze dus niet accepteren.

Koning van Engeland kan het aantal te bestellen online entreebewijzen beperken.

In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig kan worden verwerkt en/of geautoriseerd, aanvaardt Koning van Engeland geen enkele aansprakelijkheid.

E-tickets kunnen na betaling niet worden geretourneerd of geannuleerd. Daarnaast kan de geldigheid van een e-ticket niet worden verlengd of aangepast. Bezoekers hebben geen recht op restitutie of enige andere vergoeding. Het wordt bezoekers aangeraden om de online geselecteerde e-tickets goed te controleren voordat tot betaling wordt overgegaan.

TOEGANG

Toegang tot de cinemazaal van Koning van Engeland is slechts toegestaan op vertoon van een geldig entreebewijs.

Voor bezoekers geldt geen minimumleeftijd, tenzij de film een NICAM keuring bevat voor de minimale leeftijd van 6, 9, 12 of 16 jaar. Voor een nadere toelichting, raadpleeg www.kijkwijzer.nl. Medewerkers van Koning van Engeland kunnen bezoekers om legitimatie vragen. Indien een bezoeker deze niet overlegt of blijkt dat de bezoeker jonger is dan de gestelde leeftijdsgrens zal de toegang tot de betreffende voorstelling worden geweigerd, zonder dat Koning van Engeland tot enige vergoeding is gehouden.

Bij grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt.

Koning van Engeland kan de toegang ontzeggen aan bezoekers van wie zij vindt of vreest dat deze de orde, rust en/of veiligheid op of rondom Koning van Engeland verstoren, zonder dat Koning van Engeland tot enige vergoeding is gehouden.

Bezoekers dienen ten minste 10 minuten voor de aanvangstijd van de voorstelling aanwezig te zijn. Indien de voorstellig is begonnen vervalt het recht op toegang, zonder dat Koning van Engeland tot enige vergoeding is gehouden.

GEGEVENS

Koning van Engeland zal de door jou verstrekte gegevens altijd volgens de privacywetgeving behandelen. Wij zullen in geen geval gegevens aan derden verstrekken zonder jouw expliciete toestemming.

BETALING

Kaarten kun je alleen online betalen en via iDEAL, Bancontact. Het is ook mogelijk om de kaarten ter plaatse aan de kassa te kopen. Hierbij is het ook mogelijk om aan de kassa met een VISA, Mastercard, apple pay of google pay te betalen.

RETOURNEREN

Aangeschafte kaarten kunnen niet worden geannuleerd of geretourneerd. Controleer je bestelling altijd goed voordat je afrekent. Wij geven geen vergoeding of restitutie.

ANNULERING

Indien de voorstelling is verplaatst of wordt geannuleerd, heb je uiteraard recht op restitutie. Je kunt kiezen uit teruggave van het aankoopbedrag of een tegoed voor een volgend bezoek aan Koning van Engeland.

Filmclub

Als filmclublid moet je op verzoek van een medewerker van Koning van Engeland altijd je persoonlijke code kunnen laten zien. Bij vermoeden van misbruik zullen de gegevens van het filmclublid worden doorgegeven en kunnen we je de toegang ontzeggen.

CADEAUBONNEN

Je kunt ook Koning van Engeland cadeaubonnen kopen. De waarde bepaal je zelf. De bonnen zijn voor zowel voor filmtickets als voor de Brasserie geldig. Het volledige bedrag moet wel worden opgemaakt op dezelfde dag. Er kan geen wisselgeld voor worden teruggegeven.

KIJKWIJZER

Wij zijn wettelijk verplicht ons te houden aan de kijkwijzer. Bij leeftijdskeuring 16 mogen wij geen kinderen jonger dan 16 jaar binnenlaten. Ook niet onder begeleiding van een volwassenen. Bij twijfel over de leeftijd, mogen wij om legitimatie vragen. Kan of wil je die niet overleggen, dan zullen wij je geen toegang verlenen. Bij de leeftijdskeuringen 6, 9 en 12 mogen wij kinderen die jonger zijn dan de leeftijdsgrens enkel onder begeleiding van een volwassenen toelaten.

PARKEREN

Rondom Koning van Engeland zijn voor 18.00 uur betaalde en na 18.00 uur gratis parkeerplaatsen voor bezoekers beschikbaar.
Rijwielen, auto’s en andere voertuigen worden uitsluitend geparkeerd op de aangegeven plaatsen.
Buiten de aangegeven parkeerplaatsen geldt een wegsleepregeling.

GEDRAGSREGELS

Op en rondom Koning van Engeland worden aanwijzingen van de medewerkers van Koning van Engeland stipt opgevolgd.

Koning van Engeland kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken van haar accommodatie en haar bezoekers. Koning van Engeland is gerechtigd die opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor commerci√ęle doeleinden. Uiteraard zal Koning van Engeland hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Koning van Engeland is voor gebruik en publicatie van de opnames aan haar bezoekers geen vergoeding verschuldigd. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.

Het is niet toegestaan op of rondom Koning van Engeland:

 • wapens of drugs bij zich te hebben
 • naar het oordeel van Koning van Engeland racistisch, intimiderend, hinderlijk of agressief gedrag te vertonen
 • naar het oordeel van Koning van Engeland onverzorgde, onzedelijke, aanstootgevende, groepskenmerkende en/of opruiende kleding te dragen
 • alcoholhoudende dranken te nuttigen door bezoekers < 18 jaar

Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Koning van Engeland is het niet toegestaan:

 • voor commerci√ęle doeleinden geluids- en/of beeldopnamen te maken;
 • zelf meegebrachte consumpties te nuttigen;
 • reclame te maken, daaronder begrepen flyeren en/of het plaatsen van promotiemateriaal;
 • enqu√™tes of collectes te houden;
 • goederen of diensten aan te bieden.
 • Het is niet toegestaan Koning van Engeland met (huis-)dieren te betreden.
 • Koning van Engeland verkoopt geen alcohol aan bezoekers < 18 jaar. Legitimatie is verplicht.
 • Binnen Koning van Engeland geldt een algeheel rookverbod.
 • Koning van Engeland doet aangifte bij de politie van strafbare feiten op of rondom Koning van Engeland.

AANSPRAKELIJKHEID

Koning van Engeland is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van een bezoeker ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan Koning van Engeland, behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) Koning van Engeland.

Koning van Engeland is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.

Voor zover Koning van Engeland geen beroep toekomt op voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen, is Koning van Engeland maximaal aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

Indien Koning van Engeland een voorstelling verplaatst of annuleert, hebben bezoekers op vertoon van de entreebewijzen recht op vervangende entreebewijzen of restitutie van het aankoopbedrag, met uitzondering van de transactiekosten. Bezoekers kunnen zich in een dergelijk geval bij medewerkers van Koning van Engeland melden.

KLACHTEN

Een bezoeker dient eventuele klachten onverwijld in te dienen, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, binnen acht dagen nadat de bezoeker heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoord. Doet de bezoeker dit niet binnen de gestelde termijn, kan de bezoeker zich hierop niet beroepen.

Bezoekers kunnen eventuele klachten ter plekke melden bij een medewerker van Koning van Engeland. Daarnaast kunnen eventuele klachten per mail worden indienen via contact@koningvanengeland.com

TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Koning van Engeland en de bezoekers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Koning van Engeland en de bezoekers, welke niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Oost-Brabant.